Privacyverklaring en cookiebeleid

Stadshout Leeuwarden, gevestigd aan Greate Buorren 20, 9055  MT  Britsum, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stadshout Leeuwarden
Greate Buorren 20
9055  MT
Britsum
Nederland
+31 6 14 217 956

www.stadshoutleeuwarden.nl

Ithran de la Rie is de Functionaris Gegevensbescherming van Stadshout Leeuwarden Hij is te bereiken via info@stadshoutleeuwarden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stadshout Leeuwarden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stadshoutleeuwarden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stadshout Leeuwarden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling op grondslag van overeenkomst
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder op grondslag van toestemming
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op grondslag van toestemming
– Om goederen en diensten bij je af te leveren op grondslag van overeenkomst
– Stadshout Leeuwarden analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
– Stadshout Leeuwarden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op grondslag van wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stadshout Leeuwarden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stadshout Leeuwarden) tussen zit. Stadshout Leeuwarden gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stadshout Leeuwarden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
– Naam > 8 jaar > ten behoeve van wettelijk verplichte administratie
– Adres > 8 jaar > ten behoeve van wettelijk verplichte administratie
– Telefoonnummer > 8 jaar > ten behoeve van wettelijk verplichte administratie
– Email > 8 jaar > ten behoeve van wettelijk verplichte administratie
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt > 8 jaar > ten behoeve van wettelijk verplichte administratie
– Bankrekeningnummer > 8 jaar > ten behoeve van wettelijk verplichte administratie
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website > 8 jaar > om de website te verbeteren

Delen van persoonsgegevens met derden
Stadshout Leeuwarden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stadshout Leeuwarden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stadshout Leeuwarden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stadshout Leeuwarden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stadshout Leeuwarden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stadshoutleeuwarden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stadshout Leeuwarden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stadshout Leeuwarden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stadshoutleeuwarden.nl. Stadshout Leeuwarden heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Bedrijfsgegevens back-up’s worden opgeslagen op externe opslagmedia zoals een SSD/hardeschijf. Deze gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Deze bedrijfsgegevens back-up’s zijn noodzakelijk voor herstelmogelijkheden veroorzaakt door calamiteiten zoals brand- en waterschade.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (https://stadshoutleeuwarden.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.